Sains Dalam Al-Qur'an di Madrasah dan Sekolah

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah kompetensi utama yang diberikan kepada mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam perkuliahan ini dibahas materi-materi mengenai Konsep Sains dalam Al-Qur’an, pemikiran ilmuwan Islam dan Barat mengenai sains dan teknologi, sumbangsih Peradaban Islam terhadap perkembangan sains dan Teknologi Barat, serta penerapan Sains dalam Materi Fiqh, Akidah/Akhlak dan Tarikh di Madrasah/Sekolah